Pojęcia,  prawo cywilne,  Społeczeństwo,  Uncategorized,  Zawody medyczne

Zmiany w ochronie zdrowia w związku z COVID-19 – „tarcza antykryzysowa dla ochrony zdrowia”

Chyba wszyscy wiemy, że mamy „gorący” okres jeśli chodzi o prawo. Wczoraj przyjęto projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czekamy na podpis Prezydenta. Raczej nic już się nie zmieni, a na pewno nic istotnego.

Dlatego pozwoliłam sobie na wstawienie omówienia najważniejszych zagadnień z tego projektu.

Całość projektu – tutaj.

Zmiany omawiane są chronologicznie, bez uprzywilejowania jakiegokolwiek zagadnienia – zatem radzę przejrzeć po prostu całość zestawienia, z ewentualnym pominięciem tego, co nas nie interesuje. 😉

Zmiany terminów egzaminów dla zawodów medycznych

W przypadku stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego) minister zdrowia będzie mógł zmienić terminy:

  • przeprowadzenia państwowych egzaminów w zawodach medycznych oraz terminy składania wniosków o przystąpienie do ww. egzaminów,
  • rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w zawodach medycznych oraz terminy składania wniosków na te postępowania,
  • rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Zmiany dotyczące lekarzy w trakcie stażu i w trakcie specjalizacji

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarza stażystę/ lekarza w trakcie specjalizacji mogą spotkać wypunktowane poniżej zmiany.

  • mogą zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tzw. „nakaz pracy przy zwalczaniu epidemii”) do podmiotu, w którym odbywa staż/szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu;
  • mogą zostać skierowani przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikających z umowy o pracę/umowy na podstawie której odbywa specjalizację (o ile nie dostanie nakazu pracy przy zwalczaniu epidemii). Zadania, te muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty/lekarza w trakcie specjalizacji oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta/lekarz w trakcie specjalizacji;
  • na podstawie powyższego lekarz stażysta może: złożyć wniosek do ministra zdrowia o uznanie, w drodze decyzji, okresu, w którym nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu;
  • na podstawie powyższego lekarz w trakcie specjalizacji może: złożyć wniosek do dyrektora CMKP o uznanie, w drodze decyzji, okresu, w którym lekarz ten nie realizował programu s