prawo cywilne,  Prawo karne,  Społeczeństwo,  Zawody medyczne

Nowe zmiany dla medyków w związku z COVID-19

Sytuacja w polskim ustawodawstwie dalej jest dynamiczna, choć na pewno już trochę mniej niż w okresie marzec/kwiecień. Przygotowałam krótkie (naprawdę najważniejsze info!) dla poszczególnych grup zawodowych – co istotnego się zmienia.

Całość ustawy – możecie przeczytać sobie o tu: Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Lekarze

 • jeżeli lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie może realizować programu szkolenia specjalizacyjnego w pełnym wymiarze – za czas nierealizowania programu szkolenia przysługuje mu wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, o ile zgłosił jednostce szkolącej gotowość do realizacji programu tego szkolenia
 • lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może realizować szkolenia specjalizacyjnego w sposób zgodny z programem szkolenia specjalizacyjnego, jest zwolniony z obowiązku wykonania i udokumentowania procedur medycznych objętych danym programem szkolenia specjalizacyjnego (pod warunkami podanymi w ustawie)
 • przeprowadzenie egzaminu specjalizacyjnego lekarzy – wyłącznie w jednej postaci egzaminu ustnego albo pisemnego, w sytuacji kiedy ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie nie będzie możliwości przeprowadzenia obydwu części egzaminu. Decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego w danej dziedzinie, będzie mógł podjąć minister właściwy do spraw zdrowia w trakcie sesji egzaminacyjnej, w której ma się odbyć dany egzamin.
 • PES ustny – w wyjątkowych przypadkach – będzie mógł też być przeprowadzony w formie zdalnej
 • przewidziano możliwość zwolnienia z opłaty za ponowne zgłoszenie do PES przez lekarza, który do egzaminu nie przystąpi (lekarz ma wtedy 70 dni od dnia kiedy miał być ten egzamin przeprowadzony – na złożenie wniosku o zwolnienie do dyrektora CEM)

Diagności laboratoryjni i egzamin PESDL(to samo dotyczy też: farmaceutów i egzaminu PESF oraz fizjoterapeutów i egzaminu PESFZ)

 • kursy specjalizacyjne mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli możliwość takiej formy przewiduje program specjalizacji lub została uzyskana zgoda dyrektora CMKP
 • możliwość zwolnienia z opłaty za kolejne zgłoszenie do egzaminu w przypadku nieprzystąpienia do PESDL/PESF/PESFZ – na takich zasadach jak u lekarzy (70 dni na złożenie wniosku! ale! fizjoterapeuci mają na to tylko 30 dni!)
 • możliwość zrezygnowania z egzaminu testowego dla wszystkich diagnostów dopuszczonych do PESDL/PESF/PESFZ w danej dziedzinie w określonej sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu PESDL/ PESF/PESFZ jeden raz w roku
 • możliwość przeprowadzenia ustnej części PESDL/PESF/PESFZ w formie zdalnej
 • możliwość składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego elektronicznie – fizjoterapeuci

Pielęgniarki i położne

 • położna MOŻE udzielać w stanie epidemii świadczeń zdrowotnych dotychczas w ustawie przypisanych dla zawodu pielęgniarki (nowy przepis stanowi „przeklejenie” obowiązków pielęgniarki):
  „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych, 2) rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, 3) planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
  4) samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
  5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
  6) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”
 • Powyższe nie jest jednak przypadkiem wykonywania zawodu pielęgniarki przez położną w czasie epidemii. Problematyka ta była sygnalizowana już znacznie wcześniej – to dwa różne zawody. Przepis ten oznacza bardziej wykorzystanie „potencjału kompetencyjnego położnej” we wsparciu personelu medycznego, w tym pielęgniarek.
 • Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom podejmuje kierownik podmiotu leczniczego (tak wskazano też w uzasadnieniu do projektu ustawy)
 • rozwiązanie o którym mowa powyżej, jest częściowo krytykowane przez środowiska prawnicze – przepis jest nieprecyzyjny i tak naprawdę do końca ciężko stwierdzić, czy faktycznie rozszerza kompetencje położnej na czas epidemii (co było zamiarem ustawodawcy patrząc na uzasadnienie do projektu)
 • w stanie epidemii kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych może być prowadzone w formie zdalnej/indywidualnej

Ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni

 • Obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, którego 5-letni okres edukacyjny kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r., uznaje się z mocy prawa za zrealizowany bez względu na liczbę punktów edukacyjnych uzyskanych w tym okresie.
 • Obowiązek doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, którego 3-letni okres edukacyjny kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r., uznaje się z mocy prawa za zrealizowany bez względu na liczbę punktów edukacyjnych uzyskanych w tym okresie.

Opiekunowie medyczni

 • po odbyciu przeszkolenia u pracodawcy, potwierdzonego zaświadczeniem, mogą pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

Brak skierowania do psychologa

 • w stanie epidemii skierowanie do psychologa dla dorosłych nie jest wymagane

About Sylwia Podgórska-Mackiewicz

Piszę prawie od zawsze. Przy okazji skończyłam studia prawnicze oraz aplikację radcowską. Prywatnie żona ratownika medycznego. Po zmieszaniu zamiłowania do prawa, "lekkiego pióra" i słabości do medycyny powstał mój blog - prawomedyka, czyli o prawie dla personelu medycznego i nie tylko!