Pojęcia,  prawo cywilne,  Społeczeństwo,  Zawody medyczne

Najświeższe zmiany w kwarantannie i izolacji

Ledwo napisałam ostatni wpis, już dwa Rozporządzenia – z dnia 2 listopada 2020 r. i 3 listopada 2020 r. wprowadziły zmiany w prawie dot. kwarantanny i izolacji. Poniżej skrótowe zestawienie aktualnego stanu prawnego (na dzień 8.11.2020 r.)

„Kwarantanna z kontaktu”

Dotyczy ona osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną i trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po tym kontakcie.

Co oznacza bliski kontakt?

To przebywanie przebywanie twarzą w twarz z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), a także kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego. Pojęcie bliskiego kontaktu dotyczy też personelu medycznego lub innej osoby opiekującej się bezpośrednio chorym na COVID-19, ale tylko w wypadku gdy osoby te nie miały odpowiedniego zabezpieczania, a także w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania .

Kwarantanna z kontaktu powinna pojawić się w EWP (system informatyczny, do którego pacjent ma dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta). Z uwagi na fakt, że nie jest już nakładana w drodze decyzji administracyjnej sanepidu, wystarczy informacja o takiej kwarantannie przekazana telefonicznie przez powiatową inspekcję sanitarną lub przez system informatyczny.

Jak jest w praktyce? Coraz ciężej znaleźć sanepidowi w toku wywiadu epidemiologicznego osoby „z bliskiego kontaktu”, ponieważ ilość zakażeń rośnie w zatrważającym tempie. Dlatego możemy od niedawna wyróżnić pojęcie „kwarantanny z automatu”.

Kwarantanna z automatu

Pojęcie takiej kwarantanny oznacza, że samo wystąpienie przewidzianego prawem zdarzenia powoduje, że jesteście objęci kwarantanną i macie obowiązek jej przestrzegać, niezależnie od tego, czy ktoś się z Wami skontaktuje, czy też nie.

Jakie zatem są przypadki kwarantanny automatycznej?

  1. Kwarantanna dla osoby przekraczającej granice RP – trwa 10 dni od dnia po przekroczeniu granicy
  2. Kwarantanna nakładana następnego dnia po zleceniu wykonania testu na SARS CoV-2 przez lekarza POZ – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego (w przypadku uzyskania wyniku dodatniego przekształca się w izolację), nie dłużej niż 10 dni. Uwaga: osoby wykonujące zawody medyczne są zwolnione z odbywania takiej kwarantanny!
  3. Kwarantanna dla współmieszkańca osoby, u której stwierdzono zakażeniem koronawirusem – trwa przez cały okres izolacji zakażonego domownika (najczęściej 10 dni) oraz dodatkowo 7 dni po zakończeniu izolacji tego domownika (bo prawodawca zakłada, że mogliście zarazić się koronawirusem ostatniego dnia kontaktu ze wspomnianym domownikiem).

Uwaga: medycy mogą być zwolnieni z odbywania tej drugiej, siedmiodniowej kwarantanny, pod warunkiem, że codziennie przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem zakażenia, będą badani testem antygenowym.

Uwaga 2: przepisy podają także, że w uzasadnionych przypadkach, sanepid decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Wymaga to jednak indywidualnej decyzji sanepidu.

Kto nie zostanie objęty kwarantanną?

  1. osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie, a także z osobą skierowaną na test (dotyczy to zarówno osoby objawowej, jak i bezobajwowej). Przykładowo zatem: jeżeli dziecko w przedszkolu miało kontakt z chorą nauczycielką – to tylko ono odbywa kwarantannę, rodzice dziecka nie.
  2. tzw. ozdrowieńcy – czyli osoby, które już odbyły izolację lub hospitalizację z powodu stwierdzenia zakażeniem SARS CoV-2,
  3. medycy pod warunkiem wskazanym powyżej (7 dni wykonywania testu antygenowego przed przystąpieniem do codziennych świadczeń zdrowotnych).

Ważne jest tutaj żeby podkreślić, że współmieszkańcy osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem – są obowiązani poddać się kwarantannie.

Izolacja

Izolacja, tak jak już wspominałam wielokrotnie nie jest tym samym co kwarantanna. Izolacja obejmuje osoby, u których stwierdzono zakażenie SARS CoV-2. Oznacza to, że do izolacji trafia się w momencie uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Jej czas trwania zależy od tego, czy mamy objawy koronawirusa. W praktyce jednak najpierw uzyskujemy informację na Internetowym Koncie Pacjenta, że „jesteśmy pozytywni” i została nam nałożona 10-cio dniowa izolacja domowa od chwili uzyskania wyniku dodatniego, a dopiero potem kontaktuje się z nami lekarz POZ, który ewentualnie może tę izolację domową wydłużyć lub skierować do leczenia szpitalnego.

Według przepisów izolacja:

  1. osób objawowych – trwa 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
  2. osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego.

Nie wlicza się do czasu trwania izolacji czasu uprzedniego oczekiwania w kwarantannie na wynik testu na SARS CoV-2 (wielu nad tym ubolewa, bo teraz na wyniki czeka się nieraz naprawdę długo).

Wynagrodzenie za czas kwarantanny/izolacji

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach,jest informacja w systemie, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa, płatnikowi składek (czyt:szefowi) na profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony powyżej, pracownik, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Zwykle takie oświadczenie muszą złożyć osoby, które odbywały „kwarantannę z automatu”, w szczególności, które przebywały na kwarantannie z powodu zakażenia (izolacji) współdomownika – ponieważ to one najczęściej nie widnieją w systemie.

W jakiej wysokości przysługuje wynagrodzenie za czas izolacji lub kwarantanny?

W takiej jak zasiłek chorobowy – 80% podstawy wymiaru składek. W przypadku osób wykonujących zawód medyczny będzie to 100% tej podstawy (wciąż trwa oczekiwanie na publikację w Dzienniku Ustaw ustawy w tym zakresie!).

Medycy! Po opublikowaniu ustawy będzie można złożyć wniosek o wyrównanie wynagrodzenia za kwarantannę/izolację z 80% do 100% (czyli trzeba będzie pamiętać o Waszej inicjatywie!!). Przypomnę o tym, przy omówieniu tejże nowej ustawy covidowej z dn. 28 października 2020 r. (wciąż nie opublikowanej na dzień 8 listopada 2020 r.)

Ponadto warto na koniec wskazać, że w końcu prawodawca rozwiał wątpliwości i zaznaczył, że za czas kwarantanny/izolacji dziecka lub innej osoby, którą się opiekujecie – przysługuje zasiłek opiekuńczy (jego otrzymanie również zależy od złożenia oświadczenia o fakcie wykonywania takiej opieki – pracodawcy lub ZUS – a te podmioty mogą potwierdzić wiarygodność podanych informacji w sanepidzie).

About Sylwia Podgórska-Mackiewicz

Piszę prawie od zawsze. Przy okazji skończyłam studia prawnicze oraz aplikację radcowską. Prywatnie żona ratownika medycznego. Po zmieszaniu zamiłowania do prawa, "lekkiego pióra" i słabości do medycyny powstał mój blog - prawomedyka, czyli o prawie dla personelu medycznego i nie tylko!