prawo cywilne,  prawo pracy,  Społeczeństwo,  Zawody medyczne

Ustawa o kadrach medycznych

Od 30 grudnia 2020 r. obowiązuje nowa ustawa – w skrócie nazywana „o kadrach medycznych”, w wersji bardziej rozwiniętej:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Co się zmienia?

Lekarze dentyści

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz dentysta może udzielać świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Mowa w szczególnosci zatem o takich świadczeniach jak:

-badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób

-i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

Przepis ten został wprowadzony celem usprawnienia ewentualnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w czasie epidemii (np. podczas skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii) przez lekarzy dentysów.

Zwolnienie z obowiązku dodatkowego przeszkolenia dla wracających do zawodu

Zwolniono (w okresie epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego) osoby mające przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat,

a wykonujące zawody: lekarza, farmaceuty, diagnosty aboratoryjnego, ratownika medycznego, fizjoterapeuty, pielęgniarki i położnej, z obowiązku odbycia przeszkolenia, pod warunkiem wykonywania przez pierwsze 3 miesiące zawodu pod nadzorem innej osoby wykonującej odpowiedni zawód medyczny.

Uproszczony dostęp do zawodów medycznych dla osób spoza UE

Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,

na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym na uproszczonych zasadach (lekarz nie musi wykazywać znajomości języka polskiego, czy posiadać prawa pobytu na terytorium RP).

Zgodę wydaje Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej. Możliwe jest także warunkowe udzielenie takiej zgody lub przyznanie warunkowego PWZ na 5 lat.

Także na podobnie uproszczonych zasadach przewidziano udzielnie przez ministra właściwego ds. zdrowia, zgody na wykonywanie zawodu:

ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej, osobie, która uzyskała poza terytorium Unii Europejskiej kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych odpowiednio: ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej.

Zmiany w PRM

Do członków zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem LZRM, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin( przepisu tego jednak nie stosuje się do ratownika medycznego-kierowcy).

Z nowości także w PRM:

Kierownikiem zespołu podstawowego ratownictwa medycznego, jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu (zniesiono zatem obowiązek przepracowania co najmniej 5000 godzin w okresie ostatnich 5 lat).

Jeśli chodzi o zespoły specjalistyczne – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kierownikiem zespołu, jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu.

Wynagrodzenie zasadnicze – ustalenie nowego wskaźnika

Wynagrodzenie zasadnicze – czyli to, które stanowi tzw. podstawę na umowie o pracę (bez dodatków). Uwaga – przepisy te nie dotyczą zatem „kontraktowców”, którzy mają po prostu określoną stawkę za wykonywane świadczenia.

Określono stały system waloryzacji wysokości najniższych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ustalane będzie corocznie na dzień 1 lipca podwyższanie wynagrodzenia zasadniczego ustalonego jako:

iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie,

do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.

Podmioty lecznicze zatrudniające lekarzy/lekarzy dentystów/pielęgniarki/położne/ratowników medycznych są zobowiązane od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym osobom wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o pracę aktualne na dzień 1 lipca 2021 r.

Do wysokości wspominanych wynagrodzeń na dzień 1 lipca 2021 r., nie wlicza się składników wynagrodzeń w postaci tzw. „dodatków covidowych z NFZ”.

W terminie do dnia 1 lipca 2021 r. podmioty lecznicze, dostosują umowy będące podstawą wypłaty wynagrodzeń ww. osób, do opisanych warunków.

Zmiana zasad finansowania wynagrodzeń osób, nie może stanowić jednak podstawy do rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, lub zmiany warunków tej umowy na mniej korzystne,

w szczególności nie może stanowić uzasadnienia dla obniżenia wysokości wynagrodzenia poniżej wysokości wynikającej z powyższych wskazań.

Kontrolę wykonywania tych przepisów przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

About Sylwia Podgórska-Mackiewicz

Piszę prawie od zawsze. Przy okazji skończyłam studia prawnicze oraz aplikację radcowską. Prywatnie żona ratownika medycznego. Po zmieszaniu zamiłowania do prawa, "lekkiego pióra" i słabości do medycyny powstał mój blog - prawomedyka, czyli o prawie dla personelu medycznego i nie tylko!