prawo pracy,  Zawody medyczne

Najniższe wynagrodzenia zasadnicze dla medyków – nowa ustawa

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw pojawiła się w Dzienniku Ustaw już we wtorek – 21 czerwca 2020 r.

Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego (czyli bez dodatków) pracowników wykonujących zawody medyczne (w ramach stosunku pracy!). Wynagrodzenie to ma być ustalane jako iloczyn współczynnika pracy wskazanego w tabelce (zdjęcie poniżej) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS. W ubiegłym roku to było 5167 brutto. Do ręki (netto): około 3666 zł.Ma się to dziać z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalony będzie w drodze porozumienia między podmiotem a zakładową organizacją związkową lub pracownikiem;

2) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący;

3) ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia.

Od kiedy zmiany?

Zgodnie z nowelizacją, od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w ustawie na dzień 1 lipca 2021 r.

Patrząc na bardzo krótki czas dla podmioów na dostosowanie się do ustawy – najpewniej w wielu miejscach jej realizowanie odbędzie się poślizgiem.

Niemniej, zgodnie z nowymi przepisami, porozumienie w sprawie nowego wynagrodzenia, ma być zawierane w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 6 lipca 2021r.).

Co z dodatkami ministerialnymi?

To tyle jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze – czyli to „gołe” ,bez dodatków. A co z dodatkami ministerialnymi dla poszczególnych zawodów medycznych? W ustawie prowadzono „mechanizmy gwarancyjne” (jak nazwał je MZ) w ustawie z dnia 27.11. 2020 o tzw. kadrach medycznych.

Mechanizmy te mają gwarantować, że wynagrodzenie CAŁKOWITE ustalane na podstawie nowych przepisów ma być nie niższe niż ustalone na dzień 30 czerwca 2021 r., czyli obejmujące w swojej wysokości dotychczasowe dodatki. Minister zapowiedział, że na ten cel będą przeznaczone środki z NFZ, ale brak szczegółów prawnych na ten moment. Oczywiście do tego wynagrodzenia nie wliczają się dodatki tzw.covidowe.


I tak, podmioty lecznicze zatrudniające:

1) pielęgniarki lub położne w ramach umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej;
3) ratowników medycznych w ramach umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej;
3) lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, którym na dzień 30.06.2021r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie ustawy o świadczeniach finansowych ze środków publicznych,


będą zobowiązane zapewnić tym osobom wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie ustalone na podstawie tych umów na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zmiana zasad finansowania ww. wynagrodzeń, nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, lub zmiany warunków tej umowy na mniej korzystne, w szczególności nie może stanowić uzasadnienia dla obniżenia wysokości wynagrodzenia poniżej wysokości wynikającej z powyższych przepisów.

About Sylwia Podgórska-Mackiewicz

Piszę prawie od zawsze. Przy okazji skończyłam studia prawnicze oraz aplikację radcowską. Prywatnie żona ratownika medycznego. Po zmieszaniu zamiłowania do prawa, "lekkiego pióra" i słabości do medycyny powstał mój blog - prawomedyka, czyli o prawie dla personelu medycznego i nie tylko!